Privacybeleid Zayne
Deze pagina is op 20-12-2018 aangepast

Over ons privacybeleid

Zayne geeft veel om jouw privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het
verbeteren van) mijn dienstverlening en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en jouw gebruik van
mijn dienst heb verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Zayne.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jouw
door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden
deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan jou uit op welke wijze ik jouw
gegevens opsla en hoe ik jou gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot
de door jouw aan mij verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over mij privacybeleid kun je contact opnemen met mij als contactpersoon voor privacyzaken, je
vindt de contactgegevens aan het einde van mijn privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik jouw gegevens verwerk, waar ik deze (laat) opsla(an), welke
beveiligingstechnieken ik gebruik en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Voornaam en achternaam: Voor de verwerking van je bestelling.
Adresgegevens: Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Emailadres: Voor het sturen van de orderbevestiging, het aanmaken van een verzendlabel, het sturen van je factuur, je te informeren over wijzigingen in je order en of onze diensten en producten. Verzenden van onze nieuwsbrief
– Telefoonnummer: Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Bankrekeningnummer: Voor het afhandelen van jouw betaling.
– Overige persoonsgegevens: Die je mij actief verstrekt voor het maken van een gepersonaliseerd en op maat gemaakt cadeau, om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.
– IP-adres:
– Google Analytics: Zayne analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.je kunt Hier hun privacy beleid lezen.
– Zayne verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hieronder staat voor wie zijn deze gegevens inzichtelijk zijn

Webwinkelsoftware

Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce je kunt Hier hun privacy beleid lezen, Ik heb voor mijn webhosting gekozen voor Strato. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Strato heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Strato is op basis van de overeenkomst die wij op 16-05-2018 met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Strato. Strato verwerkt
persoonsgegevens namens mij en gebruikt jou gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Strato heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jou
persoonsgegevens te voorkomen. Strato is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Strato. Deze partij heeft
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jou en mijn
gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Strato heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn emailverkeer
vertrouwelijk.

Payment processor Sisow

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het
platform van Sisow. Sisow verwerkt jou naam, adres en woonplaatsgegevens en jou
betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. Sisow heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het
recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jou financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Sisow bewaart jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.Privacyverklaring Sisow.

Billink

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in mijn webwinkel maak ik gebruik van het
platform van Billink. Billink verwerkt jou naam, adres en woonplaatsgegevens en jou
betaalgegevens zoals jou bankrekening- of creditcardnummer. Billink heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Billink behoudt zich het
recht voor jou gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Billink deelt in het geval van een aanvraag voor een
uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jou financiële positie
met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Billink bewaart jou gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen
is toegestaan.

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzending via MyParcel

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel deel. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel jou gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.Hier voor de privacyverklaring van MyParcel.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van het programma Snelstart.
Je gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Het bijhouden van de
administratie doe ik zelf controle en aangifte van de boekhouding doet mijn boekhouder, mijn boekhouder is op basis van de overeenkomst die wij op 24-05-2018 met hem hebben gesloten tot geheimhouding verplicht. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen.

Doel van de gegevensverwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op jouw
verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik je hiervoor expliciet toestemming. Jouw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve
verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Zayne op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je een klant van mij bent. Dit betekent dat ik jou klantprofiel bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mij n diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen zoals de belastingdienst dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn van 7 jaar loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je zelf te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die ik je binnen mijn systeem hanteer. Je hebt ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij in persoon voor
privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jou verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd
stuur ik je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat)verwerken en die betrekking hebben op jou persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij in contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jou verzoek wordt ingewilligd stuur ik het je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken die betrekking hebben op jou persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij in contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij in contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die ik heb verwerkt of in opdracht van mij door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
door of in opdracht van Zayne. Als je bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik (laat) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk jou gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met mij in contactpersoon voor privacyzaken.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Kaatje en Co en kom je er met mij niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij je bezoek aan een website, naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

De verschillende typen cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Wat is een cookie?

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Hieronder vallen functionele cookies.
Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.
Cookie keuze (functioneel): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.
Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Zayne heeft de volgende maatregelen genomen om jou persoonsgegevens te beveiligen.

Zayne maakt voor alle activiteiten op de website gebruik van een SSL verbinding. Dit herken je aan de HTTPS en het HANGSLOTJE in de adres balk. Ik houd mijn website up-to-date door alle updates meteen uit te voeren. Bovendien houd de beveiligingssoftware alle activiteiten op de website nauwkeurig in de gaten, en onderneemt actie indien nodig. Verder maak ik gebruik van een virusscanner en firewall. Mijn computer systeem is beveiligd met een wachtwoord wat regelmatig word vernieuwd.

Datalek melding

Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de Autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht mij privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot jou verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Zayne
Goudparkiet 10
1704WT Heerhugowaard
Nederland

T (061) 345-6893
E info@zayne.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Janny Kremers